<p> zamówienia publiczne </p>

Dostawa licencji oprogramowania zapewniającego ochronę przed wyciekiem poufnych danych (nr AKMF/DZ/REG/ZO/12/5)

Warszawa 21.12.2018 r.
“Wybór najkorzystniejszej oferty”
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Warszawa 17.12.2018 r. 
“Dostawa licencji oprogramowania zapewniającego ochronę przed wyciekiem poufnych danych (nr AKMF/DZ/REG/ZO/12/5)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLP
DLP-OPZ2
FORMULARZ OFERTY EDYT

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Warszawa 07.12.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

 

Warszawa, dnia 20 września 2018 r.

Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-805) zaprasza do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Spółki: Aplikacje Krytyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-805) oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki.

Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do godz. 15:00 w siedzibie spółki (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. 

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.