Zamówienia publiczne

I. Informujemy, że od dnia 12 kwietnia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w spółce Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. (dalej: AK):

  • o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych,
  • oraz o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych

są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://przetargi.akmf.pl

Dostęp do ww. postępowań jest możliwy poprzez przycisk „ZOBACZ AKTUALNE” poniżej.

 

                                                                                                     Zamówienia publiczne wszczęte po 12 kwietnia 2021 r.

                                                                                                                                  ZOBACZ AKTUALNE

 

Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach oraz złożenie ofert w prowadzonych postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: https://przetargi.akmf.pl/contractor-registration.html

W tzw. postępowaniach krajowych: oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W tzw. postępowaniach unijnych: oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób, składających w imieniu wykonawcy ww. oświadczenia, w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty:

 

II. Informujemy, że dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w AK przed dniem 12 kwietnia 2021 r. jest możliwy poprzez przycisk „ZOBACZ” poniżej.

                                                                                                      Zamówienia publiczne wszczęte przed 12 kwietnia 2021 r.

                                                                                                                                              ZOBACZ

 

 

III. Informujemy, że dostęp do Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w AK w bieżącym roku jest możliwy poprzez przycisk „ZOBACZ PLAN” poniżej.

 

                                                                                                         Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

                                                                                                                                            ZOBACZ PLAN  

 

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności