<p>przetargi </p>

Badanie sprawozdania finansowego oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji w latach 2019 - 2020 (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/10/02)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Dodatkowe informacje dotyczące spółki i jej działalności znajdują się w poniższym dokumencie:

Karta informacyjna

Zakup i dostawa pojedynczego serwera wraz z oprogramowaniem (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/ZO/09/01)

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej realizowanej w formie pakietów medycznych dla pracowników spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. i ich rodzin (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/11/2019)

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych usług medycznych dla pracowników spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. i ich rodzin w formie pakietów (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/10/2019)

Dostawa licencji systemu zarządzania urządzeniami przenośnymi MDM wraz z wdrożeniem, wsparciem oraz szkoleniem (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/ZO/08/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Formularz oferty – wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi nr 2

Uwaga!

Termin składania ofert uległ zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 80,32 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Media Sp. z o.o. ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych usług medycznych dla pracowników spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. i ich rodzin w formie pakietów (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/08/2019)

Dostawa licencji systemu zarządzania urządzeniami przenośnymi MDM wraz z wdrożeniem, wsparciem oraz szkoleniem (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/ZO/07/07)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Uwaga!

Termin składania ofert uległ zmianie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Rozdział VII Inne: ”Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny” w związku z powyższym niniejsze postępowanie zostaje zamknięte bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.

Dostawa licencji oprogramowania projektowego i deweloperskiego dla spółki AK Sp. z o.o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/07/2019)

Świadczenie usługi testów bezpieczeństwa (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/06/01)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty-wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 91,69 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: STM Solutions sp. z o.o. sp. k., ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa

Dostawa licencji oprogramowania graficznego dla spółki AK Sp. z o.o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/05/2019)

Dostawa licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o.(nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/04/2019)

Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/03/2019)

Dostawa sprzętu komputerowego tj. laptopów w liczbie 15 szt. w formie leasingu dla AK Sp. z o.o. z wykupem (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/02/2019).

Dostawa sprzętu komputerowego tj. laptopów w liczbie 15 szt. w formie leasingu dla AK Sp. z o.o. z wykupem (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/01/2019).

Dostawa licencji oprogramowania zapewniającego ochronę przed wyciekiem poufnych danych (nr AKMF/DZ/REG/ZO/12/5)

Warszawa 21.12.2018 r.
“Wybór najkorzystniejszej oferty”
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Warszawa 17.12.2018 r. 
“Dostawa licencji oprogramowania zapewniającego ochronę przed wyciekiem poufnych danych (nr AKMF/DZ/REG/ZO/12/5)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLP
DLP-OPZ2
FORMULARZ OFERTY EDYT

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Warszawa 07.12.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

 

Warszawa, dnia 20 września 2018 r.

Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-805) zaprasza do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Spółki: Aplikacje Krytyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-805) oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki.

Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do godz. 15:00 w siedzibie spółki (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. 

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności