Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Pliki Cookies
Wykorzystanie mechanizmu cookies nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie - nie są realizowane śledzenie pozycji użytkownika tego serwisu, ani żadne czynności profilowania. Pliki mechanizmu cookies przechowywane są bezterminowo.

Mechanizm cookies (HTTP cookie) to możliwość przesłania informacji (krótkiego tekstu) z danego serwisu www do przeglądarki użytkownika, którą to informację przeglądarka może wysyłać zwrotnie do serwisu www. Przeglądarka może także zapisać tę informację lokalnie na komputerze użytkownika.
Adresy e-mail
Dane osobowe wysłane nam przez Państwa za pośrednictwem adresów e-mail, dostępnych w zakładce tego serwisu, są przekazywane całkowicie dobrowolnie i przetwarzane przez nas w ramach stosownych przepisów prawa w zależności od przesłanej w wiadomości treści. Przekazywane w e-mailu dane osobowe to: imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne informacje wpisane do pola wiadomość. Dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej komunikacji biznesowej lub spełnienia celu wskazanego w treści wiadomości, a po tym czasie zostaną usunięte (lub zwrócone nadawcy, jeżeli taka będzie jego wola), chyba że inne, szczególne przepisy prawa określą inaczej.

Uzyskane za pośrednictwem e-maila dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim, ani nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia tych danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego czy też do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Ponadto dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe są przekazywane przez Państwa do nas w sposób całkowicie dobrowolny, na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie i nie podlegają łączeniu z mechanizmem plików cookies.

Identyczne zasady postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczą informacji wysyłanych nam za pośrednictwem adresów poczty e-mail, a podanych na stronie serwisu.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, które bezpośrednio zostały przekazane nam przez Państwa jest Spółka:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 70
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74
Organ nadzorczy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Strona www: https://www.uodo.gov.pl
Telefon: +48 22 860 70 86
first Contact logo