<p>Archiwum zamówień publicznych na 2019 </p>

Postępowanie na świadczenie usług dotyczących refaktoringu kodu API (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/12/02)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Formularz oferty – wersja edytowalna

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Rozdział VI Uprawnienia Zamawiającego: ”Zamawiający ma prawo: (…) zamknięcia postępowania bez podania przyczyny” Zamawiający zamyka niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

Dostawa oprogramowania do maskowania danych wraz z 12-miesięczną licencją na jego użytkowanie oraz z usługą wsparcia technicznego (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/15/2019)

Rozbudowa systemu ochrony sieci i danych (nr AKMF/DZA/REG/ZO/12/01)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Pytania i odpowiedzi

Uwaga!
Termin składania ofert uległ zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: PASSUS Spółka Akcyjna, ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa

Dostawa licencji systemu do zarządzania uprawnieniami oraz aktywnością kont uprzywilejowanych (ang. PIM/PAM) wraz z kompletem niezbędnych, bezterminowych licencji wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego (asysty), w tym usługą szkolenia dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/14/2019)

Dostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznego (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/13/2019)

Dostawa licencji oprogramowania dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o. o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/12/2019)

Świadczenie usług przeprowadzenia naboru rekrutacyjnego dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o. o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/09/2019)

Prośba o udzielenie informacji na temat dostępności powierzchni biurowych na terenie m. st. Warszawy

Postępowanie na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem, z dopuszczeniem prawa opcji (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/10/03)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty – wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Uwaga!
Termin składania ofert uległ zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta złożona przez Office Pulse Sp. z o.o. Sp. k., ul. Domaniewska nr 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa – Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy.

Oferta najkorzystniejsza – druga w kolejności – została złożona przez Wykonawcę: System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicz 42, 39-300 Mielec oraz w zastosowanych kryteriach oceny ofert otrzymała łącznie 92,43 pkt

Badanie sprawozdania finansowego oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji w latach 2019 - 2020 (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/10/02)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Dodatkowe informacje dotyczące spółki i jej działalności znajdują się w poniższym dokumencie:

Karta informacyjna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 46,39 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: POL-TAX 2 Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56c lok. 91, 03-982 Warszawa

Zakup i dostawa pojedynczego serwera wraz z oprogramowaniem (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/ZO/09/01)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2

Uwaga!
Termin składania ofert uległ zmianie

Pytania i odpowiedzi nr 3

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Rozdział VII Inne: ”Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny” w związku z powyższym niniejsze postępowanie zostaje zamknięte bez wyboru oferty w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 108 143,04 zł netto, 133 015,94 zł brutto i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej realizowanej w formie pakietów medycznych dla pracowników spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. i ich rodzin (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/11/2019)

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych usług medycznych dla pracowników spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. i ich rodzin w formie pakietów (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/10/2019)

Dostawa licencji systemu zarządzania urządzeniami przenośnymi MDM wraz z wdrożeniem, wsparciem oraz szkoleniem (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/ZO/08/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Formularz oferty – wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi nr 2

Uwaga!

Termin składania ofert uległ zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 80,32 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Media Sp. z o.o. ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych usług medycznych dla pracowników spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. i ich rodzin w formie pakietów (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/08/2019)

Dostawa licencji systemu zarządzania urządzeniami przenośnymi MDM wraz z wdrożeniem, wsparciem oraz szkoleniem (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/ZO/07/07)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Uwaga!

Termin składania ofert uległ zmianie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Rozdział VII Inne: ”Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny” w związku z powyższym niniejsze postępowanie zostaje zamknięte bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.

Dostawa licencji oprogramowania projektowego i deweloperskiego dla spółki AK Sp. z o.o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/07/2019)

Świadczenie usługi testów bezpieczeństwa (nr postępowania: AKMF/DZA/REG/06/01)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty-wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 91,69 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: STM Solutions sp. z o.o. sp. k., ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa

Dostawa licencji oprogramowania graficznego dla spółki AK Sp. z o.o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/05/2019)

Dostawa licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o.(nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/04/2019)

Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o. (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/03/2019)

Dostawa sprzętu komputerowego tj. laptopów w liczbie 15 szt. w formie leasingu dla AK Sp. z o.o. z wykupem (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/02/2019).

Dostawa sprzętu komputerowego tj. laptopów w liczbie 15 szt. w formie leasingu dla AK Sp. z o.o. z wykupem (nr postępowania: AKMF/DZA/PZP/01/2019).

Dostawa licencji oprogramowania zapewniającego ochronę przed wyciekiem poufnych danych (nr AKMF/DZ/REG/ZO/12/5)

Warszawa 21.12.2018 r.
„Wybór najkorzystniejszej oferty”
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Warszawa 17.12.2018 r. 
„Dostawa licencji oprogramowania zapewniającego ochronę przed wyciekiem poufnych danych (nr AKMF/DZ/REG/ZO/12/5)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLP
DLP-OPZ2
FORMULARZ OFERTY EDYT

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Warszawa 07.12.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

 

Warszawa, dnia 20 września 2018 r.

Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-805) zaprasza do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Spółki: Aplikacje Krytyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-805) oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki.

Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do godz. 15:00 w siedzibie spółki (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. 

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności