<p>ciekawe projekty, które mają
znaczenie dla Polski</p>

Wyjaśnienia spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. w związku z publikacją artykułu „Przetargowa farsa w spółce fiskusa” opublikowanego 05.06.2020r. na łamach Pulsu Biznesu.

Zarząd Spółki oświadcza, że prowadzone postępowanie na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/06/2019), mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych specjalistów, niezbędnych do realizacji kluczowych dla resortu finansów projektów, zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej staranności. Dokumentacja przetargowa, z kryterium w postaci wielkości bazy dostępnych konsultantów, zostały skonstruowane prawidłowo, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10.03.2020 r. (sygn. akt KIO 380/20). Żadna ze stron nie wniosła do sądu skargi na powyższy wyrok.

Warto zaznaczyć, iż stosownie do art. 297 § 1 Kodeksu karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych nie przewidują obowiązku weryfikowania oświadczeń wykonawcy składanych w postępowaniu w odniesieniu do pozacenowego kryterium oceny ofert. Praktyka prowadzenia postępowań w ramach PZP, która opiera się na oświadczeniach wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert, jest powszechnie stosowana i zgodna z prawem.

Mając na uwadze powyższe, tzn. potwierdzenie przez KIO prawidłowość skonstruowanego kryterium, jak również fakt, że Wykonawcy powinni posiadać wiedzę, iż składanie fałszywych oświadczeń może być badane przez odpowiednie organy, zdecydowano o rozstrzygnięciu przetargu. Ewentualne wzywanie wykonawców do potwierdzenia, czy złożyli prawdziwe oświadczenia woli nie było zasadne na tym etapie, ponieważ trudno przypuszczać by zakwestionowali sami złożoną przez siebie ofertę. Zakwestionowanie zaś oświadczenia woli przez Spółkę byłoby sprzeczne z przyjętą linią orzeczniczą.

Przedmiotowe postępowanie nie zostało zakończone. Z żadnym z wykonawców nie została zawarta umowa ramowa. Na skutek złożonych odwołań, Spółka podjęła działania weryfikacyjne oraz będzie oczekiwać na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, do którego postanowień się dostosuje.

Duże projekty

Dostarczamy nowoczesne, skuteczne, przyjazne użytkownikom narzędzia dedykowane Krajowej Administracji Skarbowej. Premiujemy uczciwych podatników. Pomyśl, że dzięki naszej pracy, rzadziej zdarzają się wyłudzenia podatkowe, a te, które się dzieją, natychmiast zostają zidentyfikowane.

  • Realizujemy projekty dla Ministerstwa FInansów
  • Projektujemy narzędzia, które wpływają na nasz kraj
  • Integrujemy dane podatników

Przyjazna firma

Inspirujemy pracowników. Chcemy aby codziennie rano przychodzili do firmy by robić to co lubią. Szukamy świeżych pomysłów, nowych perspektyw, chcemy realizować coraz lepsze projekty! Brzmi ciekawie? Chciałbyś dołączyć do Zespołu Aplikacji Krytycznych? Zapraszamy do kontaktu.

  • Doskonała kawa
  • Home office
  • Psiak w biurze? bardzo proszę

Profesjonalny zespół

Zespół Aplikacji Krytycznych to managerowie posiadający doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi projektami o wielomilionowej wartości, jak również bardzo młodzi entuzjaści kodowania wyłonieni w trakcie zmagań MinFinTech 2017.


  • Zwinne podejście do zarządzania projektami
  • Korzystamy z Open-sourceowych rozwiązań
  • Rozwiązania Big-Data w sektorze publicznym

Co robimy

BigData

Przetwarzamy duże wolumeny danych, budujemy i utrzymujemy hurtownie danych.

User Experience

Projektujemy w oparciu o doświadczenia użytkowników. Funkcjonalność naszych rozwiązań ułatwia pracę tysiącom urzędników w całym kraju.

Zespoły Projektowe

Prowadzimy i wdrażamy unikalne w skali kraju projekty w obszarze finansów publicznych. Zespoły projektowe budujemy w zależności od potrzeb i skali projektu.

Utrzymanie

Posiadamy własny Zespół Administratorów Systemów, Baz Danych i Aplikacji.

Aplikacje

Wytwarzamy aplikacje dla podatników, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Analizy i Testy

Analizujemy wymagania biznesowe i prowadzimy testy oprogramowania od powstania koncepcji do wdrożenia.

CodeWeek 2018

Tegoroczny @CodeWeekEU za nami! Nasi goście ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Otwocku dowiedzieli się na czym polega praca Aplikacji Krytycznych. Wspólnie stworzyliśmy grę "Strażnicy Skarbonki". Dzieci poznały podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym, w formie zabawy stworzyły swoje pierwsze klasy. Lekcja o podatkach okazała się bardzo interesująca, pytaniom nie było końca...

Dokumentów JPK miesięcznie

Plików przesyłanych na godzinę w szczycie

Rekordów - hurtownia danych

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności